CONDICIONS GENERALS

1. Introducció

El present document té per finalitat regular els TERMES o CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ dels serveis de Pre-Reserva i Reserva on-line (d'ara endavant, i indistintament, els serveis de Pre-Reserva i Reserva on-line, o els serveis) d'HOTEL DE L’ISARD S.L., amb domicili social a Andorra, Av Meritxell 34, constituïda mitjançant escriptura pública atorgada davant el Notari Sr. Josep ESTAÑOL, el dia 30 de juliol de 2002, amb num de protocol 2067 i inscrita en el Registri de Societats del M.I. Govern amb el *num 10409, llibre S-123 folis 137 a 144, i NRT L-705558-F. (d'ara endavant, Hotel de l’Isard), Telf. +376876800. Els Termes "Vostè" i "Usuari" s'empren aquí per a referir-se a tots els individus i/o entitats que per qualsevol raó accedeixin a https://www.hotelisard.com o utilitzin els serveis.

La utilització d'aquests serveis, suposarà l'acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascun dels Termes i/o Condicions Generals -que es consideraran automàticament incorporades en el contracte que se subscrigui amb Hotel de l’Isard, sense que sigui necessària la seva transcripció escrita en el mateix- recollides en l'última versió actualitzada d'aquests Termes i/o Condicions Generals.

 

2. ÚS DELS SERVEIS DE PRE-RESERVA I RESERVA ON-LINE D'HOTEL DE L’ISARD

 

Serveis de Pre-Reserva

Els serveia de Pre-Reserva on-line són merament informatius, i tenen per finalitat únicament oferir a l'usuari la possibilitat de consultar la disponibilitat d'habitació a l'hotel. EN 24H L'USUARI QUE REBRÀ UN E-mail CONFIRMANT SI LA SEVA RESERVA HA ESTAT EFECTUADA PEL QUE ÚNICAMENT SERAN VINCULANTS UNA VEGADA ACCEPTATS PER HOTEL DE L’ISARD MITJANÇANT LA CONFIRMACIÓ LA RESERVA PER MAIL I POSTERIOR ABONAMENT DE LA MATEIXA PER L'USUARI. L'usuari ha de verificar la confirmació de la reserva i notificar a Hotel de l’Isard, immediatament, per escrit, qualsevol error.

 

2.2. Serveis de Reserva online

 

a. Els serveis Reserva on-line tenen per finalitat la reserva d'una habitació a l'Hotel de l’Isard. LA UTILITZACIÓ D'AQUESTS SERVEIS, SUPOSARÀ L'ACCEPTACIÓ PLENA I SENSE RESERVES, I LA VALIDESA, DE TOTES I CADASCUNA DELS TERMES O CONDICIONS GENERALS -QUE ES CONSIDERARAN AUTOMÀTICAMENT INCORPORADES EN EL CONTRACTE QUE SE SUBSCRIGUI AMB HOTEL DE L’ISARD, SENSE QUE SIGUI NECESSÀRIA LA SEVA TRANSCRIPCIÓ ESCRITA EN EL MATEIX- RECOLLIDES EN L'ÚLTIMA VERSIÓ ACTUALITZADA D'AQUESTS TERMES I/O CONDICIONS GENERALS.

b. Procediment de contractació: En utilitzar el servei l'usuari rebrà un mail de confirmació en el qual s'inclourà la confirmació que la seva ordre de compra es troba en procés de confirmació. Si vostè és consumidor, una vegada realitzat el càrrec corresponent a la seva reserva, rebrà un mail confirmant-li la mateixa, aquest mail li serveixen com a comprovant de la seva reserva. El titular de la targeta de crèdit utilitzada per a reservar ha de correspondre a l'hoste que s'allotja en l'establiment. La targeta de crèdit utilitzada en la reserva se sol·licitarà a l'arribada per a verificar que les dades proporcionades siguin correctes. El titular de la targeta de crèdit haurà d'estar present en aquest moment.

c. Garantia: La reserva queda confirmada i garantida tota la nit amb targeta de crèdit. En cas de no presentar-se a l'hotel sense previ avís, es cobrarà la primera nit (IGI i taxes incloses).

d. Resolució del contracte o cancel·lació de la reserva: La targeta de crèdit és només un mitjà de garantia. La cancel·lació de reserves per l'usuari no li ocasionarà despeses de cancel·lació anticipada, sempre que aquesta s'efectuï abans de l'hora establerta com a límit en cada país (hora local de l'hotel) del dia d'arribada. Passat aquest llindar, Hotel de l’Isard cobrarà en concepte d'indemnització les despeses de cancel·lació, que ascendiran a l'import de la primera nit (IGI i taxes incloses).
Aquesta clàusula no és vàlida per a reserves realitzades amb tarifes especials. En aquest cas, s'aplicaran les respectives condicions establertes.
L'hora límit d'arribada a l'hotel és les 18.00 h del dia d'arribada.

e. Política de menors.
Els menors de 18 anys hauran d'allotjar-se a l'Hotel acompanyats dels seus pares, tutors o adults degudament autoritzats per aquells. El personal de l'Hotel podrà requerir la documentació pertinent que identifiqui als adults com els seus pares/tutors o persones autoritzades.

f. Preus per habitació i nit.
Els preus només són vàlids per escrit i durant el termini que en ells s'indiqui. Quan existeixin raons justificables, Hotel de l’Isard es reserva el dret de modificar aquestes tarifes sense previ avís.
Els preus relatius a la reserva se li indiquessin durant el procés de reserva. Als preus se'ls aplica el IGI, sense perjudici que se'ls apliquin també impostos addicionals conforme a la regulació local vigent en cadascun dels països. Els referits impostos locals hauran de ser abonats directament a l'hotel.

h. Els preus que es mostren en el moment de la reserva inclouen IGI segons la tarifa impositiva aplicable en el moment.
En cas que la tarifa impositiva canviés entre la data de la reserva i la data del lliurament dels serveis, generant una disparitat, d'acord amb les regulacions impositives, la tarifa impositiva que s'aplicarà al preu final serà la que correspongui en el moment del lliurament dels serveis o l'acumulació de l'impost, fins i tot en els casos en què això ocasionés un augment en relació amb el preu final indicat al client durant la reserva.

2.3 L'usuari es compromet utilitzar els serveis de manera concorde a la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que es disposa en els presents Termes i/o Condicions Generals de contractació. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar els serveis, amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris al que s'estableix en els presents Termes i/o Condicions Generals de contractació, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar els serveis, Hotel de l’Isard i/o la seva imatge.

2.4 Hotel de l’Isard podrà, per a major agilitat i en benefici dels usuaris, modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, els serveis prestats, o les Condicions d'operativitat, tècniques i d'ús dels serveis. De la mateixa manera, els usuaris, a fi de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, objectiu últim d'Hotel de l’Isard, podran suggerir aquelles modificacions que ells estimin útils, posant-se en contacte amb els responsables de la pàgina a través de l'adreça de correu electrònic: reserves@hotelisard.com

 

3. CONDICIONS APLICABLES Al PROCÉS DEL CHECK-OUT ONLINE D'HOTEL DE L’ISARD.

En cas que els usuaris optessin per seleccionar el procés de “Check-out online” a l'hora de deixar lliure l'habitació reservada a l'hotel Hotel de l’Isard, els resultaran d'aplicació les següents Condicions Particulars:

3.1 Funcionament del procés Check-out online.

a. Aquest procés permet als usuaris realitzar el check-out sense haver d'acudir personalment al lloc de recepció de l'hotel Hotel de l’Isard a l'hora de deixar lliure la seva habitació.

b. El procés Check-out funcionarà de la següent manera:

 • El dia anterior a la sortida de l'usuari de l'hotel d'Hotel de l'Isard, rebrà un email per part d'Hotel de l'Isard on se li facilitarà un enllaç a les Condicions Generals d'aquest apartat 3. L'acceptació d'aquest apartat 3 suposa autoritzar en el seu nom o en el de la resta d'usuaris acompanyants, l'accés a la informació relacionada amb la seva estada a l'Hotel de l'Isard així com consentir la resta del contingut del referit apartat.

Si les accepta, la pàgina li dirigirà directament al formulari del Check-out online.

 • Una vegada l'usuari es trobi en el formulari del Check-out online podrà visualitzar tota la informació relacionada amb la seva estada a l'hotel d'Hotel de l'Isard: nombre de nits reservades, nombre d'hostes, data d'arribada i de sortida, número de reserva, dades de facturació i quantitat total a pagar pels serveis prestats (preu, IGI i taxes aplicables desglossades).
 • L'usuari podrà realitzar el Check-out online fins a les 12.00 PM del mateix dia de sortida de l'usuari de l'hotel Hotel de l’Isard, en cas contrari, haurà de realitzar el Check-out en la recepció de l'hotel Hotel de l’Isard.

 

3.2 Pagament en el procediment del Check-out online

a. En el formulari del Check-out online s'indicarà el preu total que ha de pagar l'usuari per la seva estada a l'hotel d'Hotel de l’Isard.

b. El preu que figuri en el Check-out online serà el preu total que es correspongui amb la contractació de l'usuari dels serveis prestats per Hotel de l’*Isard (més el IGI i taxes aplicables) i, si escau, amb les despeses addicionals en els quals l'usuari hagués pogut incórrer des del dia de la seva entrada a l'hotel Hotel de l’Isard fins a la seva sortida de l'Hotel.

c. Com a despesa addicional es consideraran tots aquells serveis gaudits per l'usuari durant la seva estada a l'hotel Hotel de l’Isard i que no estiguessin inclosos en el preu inicial de la reserva de l'habitació que va contractar (a títol enunciatiu però no limitatiu, el desdejuni si és que no està inclòs en el preu inicial, menjar o sopar en el restaurant de l'hotel, adquisició de productes del minibar, aparcament del cotxe en el pàrquing...) d'ara endavant les Despeses Addicionals).

d. En cas que l'usuari hagués incorregut en (i) despeses addicionals no conegudes per Hotel de l’Isard a l'hora d'acceptar el Check-out online o en (ii) despeses addicionals posteriors a l'enviament de la confirmació del Check-out per part Hotel de l’Isard, Hotel de l’*Isard procedirà a emetre una nova factura a l'usuari per a realitzar el cobrament d'aquestes Despeses Addicionals.

 

3.3. Autorització de l'usuari per al cobrament per part d'Hotel de l’Isard en el moment del Check-out online.

 

a. El cobrament de la quantitat que es reflecteixi en el formulari del Check-out online es realitzarà de manera automàtica per part d'Hotel de l’Isard en el moment en què l'usuari faci clic sobre el botó d'acceptar Check-out online.

b. Mitjançant l'acceptació de les presents Condicions Generals, l'usuari autoritza expressament Hotel de l’Isard perquè pugui efectuar de manera automàtica el cobrament per la prestació dels seus serveis, per a això podrà utilitzar les dades de la targeta bancària que va facilitar l'usuari en el moment de la reserva de l'habitació de l'hotel. Hotel de l’Isard informarà l'usuari sobre la quantitat exacta que li cobrarà prèviament a efectuar el cobrament (concretament en el formulari Check-out online apareixerà reflectida aquesta informació).

c. L'usuari declara que és el titular de la targeta bancària que va facilitar per al pagament dels serveis prestats per Hotel de l’Isard i/o que és d'un tercer que ho va autoritzar expressament per a la utilització d'aquesta.

 

3.4. Possibles errors o modificacions en les dades de facturació del Check-out online

a. En cas que les dades de facturació que figurin en el formulari del Check-out online anessin erronis o l'usuari desitgés realitzar una modificació sobre aquests, aquest haurà de dirigir-se directament a la recepció de l'hotel d'Hotel de l’Isard a fi que es puguin esmenar els errors o efectuar els canvis sol·licitats.

b. En aquests casos, el pagament es realitzarà en la pròpia recepció de l'hotel Hotel de l’Isard.

 

 

3.5. Obligacions i responsabilitats de l'usuari en relació amb el procés de Check-out online

a. L'usuari garanteix que les dades personals i de facturació facilitats a Hotel de l’Isard són veraços, exactes, actuals i complets i es fa responsable de comunicar a Hotel de l’Isard qualsevol modificació d'aquests, a fi que es pugui efectuar el corresponent cobrament.

b. En cas que Hotel de l’Isard pogués acreditar que l'usuari va cometre pràctiques fraudulentes en relació amb la utilització de la targeta bancària per al pagament dels serveis prestats a través del procés Check-out online, Hotel de l’Isard es reserva el dret a iniciar les accions legals que per dret li corresponguin.

c. L'usuari es compromet a complir estrictament amb el procediment Check-out online i amb les obligacions previstes en les presents Condicions Particulars.

 

 

PROTECCIÓ DE DADES

En el present apartat es presenta la informació sobre el tractament de les seves dades en relació amb la realització de reserves i prerreservas.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES DELS TITULARS?

 • Identitat: HOTEL DE L’ISARD S.L. (d'ara endavant, “Hotel de l’Isard”)
 • NRT: L-705558-F
 • Domicili: Av Meritxell 34, AD500 Andorra la Vella

 

AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ HOTEL DE L’ISARD LES DADES PERSONALS DEL TITULAR I DURANT QUANT TEMPS?

L'informem que les dades facilitades pel Titular del compte són tractats per Hotel de l’Isard amb les següents finalitats:

 • Gestionar la realització de les reserves i/o prereservas sol·licitades per l'usuari.
 • Enviament de la confirmació o documentació de la reserva realitzada.
 • En el supòsit de prestar el consentiment per a això, l'enviament de comunicacions comercials per part d'Hotel de l’Isard.

 

QUINES DADES DE L'USUARI TRACTARÀ HOTEL DE L’ISARD?

Per a la correcta prestació dels serveis Hotel de l’Isard tractarà les següents categories de dades:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, nacionalitat.
 • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon.
 • Dades de transacció de béns i serveis en Hotel de l’Isard: Productes i serveis adquirits o sobre els quals mostris interès.
 • Preferències d'estada.
 • Altres dades: dades facilitades pels propis interessats en els camps oberts.

Les dades sol·licitades al Titular són obligatoris per a la correcta prestació dels serveis i, per tant, la negativa a subministrar-los suposarà la impossibilitat de prestar els mateixos. En aquells casos en els quals se sol·licitin dades que no siguin obligatoris, se li indicarà en el mateix formulari.
En cas que l'usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en la Política de Privacitat, eximint a Hotel de l’Isard de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, Hotel de l’Isard podrà dur a terme les verificacions periòdiques per a constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

 

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L'USUARI?

La legitimació per al tractament de les seves dades personals serà l'execució del contracte entre les parts. En el cas de l'enviament de comunicacions comercials, serà el consentiment del titular.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents pel que l'usuari podrà revocar només un d'ells no afectant als altres.

Per a revocar aquest consentiment, l'Usuari podrà contactar amb Hotel de l’Isard a través dels canals següents: reserves@hotelisard.com

 

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran durant la relació contractual i, una vegada finalitzada la mateixa, durant el termini de prescripció de les accions legals que es puguin derivar d'aquesta.

En relació amb les dades per a l'enviament de comunicacions comercials, les dades es conservaran mentre l'usuari no revoqui el consentiment prestat No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

 

TRACTAMENT DE DADES DE TERCERS

En cas que el Titular faciliti, en qualsevol moment, dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, així com a informar Hotel de l’Isard de qualsevol canvi o actualització relativa a aquests.

 

DRETS DELS TITULARS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES.

reserves@hotelisard.com  amb la Referència “Protecció de Dades”, adjuntant fotocòpia del seu document d'identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, els següents drets:

 • Revocar el consentiment atorgat per al tractament i la comunicació de les seves dades personals.
 • Obtenir informació sobre l'existència o no de tractament de les seves dades personals.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
 • Limitar el tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

 

5. ÚS CORRECTE DELS CONTINGUTS DE LA WEB SITE PER L'USUARI

5.1  Hotel de l’Isard declara que els drets de propietat industrial (Marques, Noms comercials, etc.) que apareixen en aquesta Web Site són de la seva propietat i/o es troben legítimament explotats en virtut d'acords o llicències d'ús, trobant-se degudament protegits. L'Usuari s'obliga a usar la Web Site de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

(a) Suprimir, eludir o manipular el "copyright", marques i altres dades identificatives dels drets d'Hotel de l’Isard o dels seus titulars incorporats als continguts i/o productes comercialitzats des del Web Site d'Hotel de l’Isard, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d'informació que poguessin contenir els mateixos.

(b) Emprar els continguts i, en particular, la informació d'Hotel de l’Isard obtinguda a través del seu Web Site per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones.

(c) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

(d) En general, utilitzar els continguts de forma, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic. Hotel de l'Isard no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu Web Site.

5.2 Procediment en cas de violació de drets de propietat intel·lectual. En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que qualsevol dels continguts ha estat introduït en el seu Web Site amb violació dels seus drets de propietat intel·lectual haurà d'enviar una notificació a Hotel de l’Isard amb indicació completa i precisa de les seves dades i dels drets de propietat intel·lectual suposadament infringits així com la Website.

 

6. DRET DE MODIFICACIÓ DE LES TERMES I/O CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Hotel de l’Isard es reserva el dret de modificar les presents Termes i/o Condicions Generals de contractació, informant els usuaris de les modificacions efectuades a través de www.hotelisard.com amb el teu usuari i contrasenya.

 

7. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

7.1 HOTEL DE L’ISARD NO GARANTEIX LA FIABILITAT, DISPONIBILITAT O CONTINUÏTAT DELS SERVEIS POSATS A la disposició de l'USUARI, PER LA QUAL COSA EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I/O PERJUDICIS QUE PUGUIN DEURE'S A la FALTA DE DISPONIBILITAT, FIABILITAT O CONTINUÏTAT DE LA SEVA PÀGINA WEB O DELS SEUS SERVEIS, ENCARA QUE INTENTARÀ FACILITAR, EN LA MESURA DE LES SEVES POSSIBILITATS, AJUDA TÈCNICA A la PERSONA AFECTADA, AIXÍ COM INTENTAR RESTABLIR IMMEDIATAMENT LA INTERRUPCIÓ, POSANT A LA SEVA DISPOSICIÓ, EN LA MESURA DE LES SEVES POSSIBILITATS, MITJANS ALTERNATIUS.

7.2 HOTEL DE L’ISARD NO S'OBLIGA A CONTROLAR I NO CONTROLA AMB CARÀCTER PREVI, L'ABSÈNCIA DE VIRUS O ELEMENTS EN ELS CONTINGUTS, QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS EN EL PROGRAMARI O MAQUINARI DELS USUARIS O PERSONES QUE VISITIN LES PÀGINES, PER LA QUAL COSA NO RESPONDRÀ DELS DANYS I PERJUDICIS DE QUALSEVOL NATURALESA QUE POGUESSIN DERIVAR-SE D'AQUESTS.

7.3 SI HOTEL DE L’ISARD, Malgrat ACTUAR AMB LA PREVISIÓ I DILIGÈNCIA DEGUDES, NO POGUÉS FACILITAR LES HABITACIONS CONTRACTADES PER RAONS QUE NO ELS SIGUIN IMPUTABLES I SI EXISTÍS IMPOSSIBILITAT DE PRESTAR ELS SERVEIS EN LES CONDICIONS PACTADES, HOTEL DE L’ISARD OFERIRÀ A l'USUARI LA POSSIBILITAT D'OPTAR PEL REEMBORSAMENT TOTAL DE L'ABONAT O PER LA SEVA SUBSTITUCIÓ PER UN ALTRE DE SIMILARS CARACTERÍSTIQUES QUANT A CATEGORIA O QUALITAT. SI DE LA SUBSTITUCIÓ EL SERVEI RESULTÉS D'INFERIOR CATEGORIA O QUALITAT, HOTEL DE L’ISARD DEURÀ REEMBORSARÀ LA DIFERÈNCIA.

 

8. SALVAGUARDA DELS TERMES I/O CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Si una de les estipulacions dels presents Termes i/o Condicions Generals de contractació fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les Termes o Condicions Generals es mantindran en els Termes acordats. Hotel de l’Isard es comprometen a substituir l'estipulació afectada per la nul·litat aproximant-se el més possible a la intenció inicialment perseguida per les parts.

CAP ESTIPULACIÓ EN AQUEST CONTRACTE AFECTARÀ DE CAP MANERA LES DISPOSICIONS IMPERATIVES EN MATÈRIA DE CONSUMIDORS. SI VOSTÈ NO ÉS UN CONSUMIDOR, VOSTÈ RENÚNCIA EXPRESSAMENT Al SEU DRET DE DESISTIMENT.

 

9. HTTPS://WWW.HOTELISARD.COM I ACCEPTACIÓ DE NORMES D'ÚS

L'usuari és conscient que l'ús dels serveis dels serveis de Pre-Reserva i Reserva on-line, implica l'acceptació plena i sense reserves de cadascuna de les clàusules integrants de les Normes d'Ús de https://www.hotelisard.com, en la versió publicada per Hotel de l’Isard en el moment mateix en què l'usuari contracti el servei. Aquestes normes d'ús completen els presents Termes o Condicions Generals en tot allò en el que a aquestes no s'oposin. Per això, l'usuari haurà de ser conscient de la importància de consultar les normes de la present pàgina, amb anterioritat a l'accés i/o ús d'això serveis.

 

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquests Termes i/o Condicions Generals de contractació es regeixen per la Llei Andorrana. Hotel de l’Isard i els usuaris, per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, respecte a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, se sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi o a qualsevol altre que, si escau, pogués correspondre'ls, a la competència dels Jutjats i Tribunals d'Andorra. Constitueix aquest contracte l'expressió completa i íntegra de l'acord entre Hotel de l’Isard i l'usuari, i substitueix tots els anteriors pactes, compromisos, manifestacions o acords, tant escrits com orals, que hagin existit prèviament entre tots dos.

En tots els casos, qualsevol controvèrsia que sorgeixi de la provisió de serveis a l'hotel en el qual el client s'allotja se sotmetrà als tribunals del consumidor.

Novembre 2019